admin بدون دیدگاه

تعاریف مشخصات عمده روغن

گرانروی (viscosity)
مقاومتی که سیالات در برابر جاری شدن به علت اصطکاک داخلی مولکول ها از خود نشان می دهند ، گرانوری ( ویسکوزیته ) نامیده می شود . گرانروی روغن با تغییر دمای آن ، تغییر می کند و هر چه روغن گرم تر شود ، گرانروی آن کمتر می شود . از این رو همواره باید گرانروی روغن همراه با دمایی که گرانروی اندازه گیری شده ، قید شود . گرانروی روغن معمولاً در دمای ۴۰ و ۱۰۰ درجه سانتی گراد اندازه گیری می شود .

شاخص گرانروی ( viscosity index )
شاخص گرانروی VI نشانگر میزان تغییرات گرانروی نسبت به تغییرات دما است . هر چه رقم شاخص گرانروی روغنی بزرگتر باشد ، بر اثر تغییر دما گرانروی روغن ، کمتر تغییر می کند و بلعکس .

نقطه ریزش ( pour point )
پایین ترین دمایی که روغن در آن دما هنوز می تواند جاری شود را نقطه ریزش می نامند .

نقطه اشتعال ( flash point )
نقطه اشتعال ، پایین ترین دمایی است که در آن ، روغن به اندازه کافی به بخار تبدیل می شود و با هوا یک مخلوط قابل اشتعال می سازد . به طوری که با نزدیک کردن شعله آتش ، روغن در یک لحظه مشتعل و سپس خاموش می شود . این آزمون برای اندازه گیری میزان آتش گیری و فرار بودن روغن صورت می گیرد .

نقطه احتراق ( fire point )
پایین ترین دمایی که در آن روغن به اندازه ای بخار تولید می کند که با نزدیک کردن شعله ، مشتعل می شود و این اشتعال مدتی ادامه پیدا میکند . نقطه احتراق معمولاً حدود ۱۵ درجه سانتی کراد بالاتر از نقطه اشتعال است .

چگالی و وزن مخصوص ( specific gravity )
چگالی یا دانسیته به جرم واحد حجم یک ماده اطلاق می شود که در سیستم SI با واحد کیلوگرم بر متر مربع سنجیده می شود . در محاسبات حمل و نقل فرآورده های نفتی ، بیشتر چگالی نسبی یا وزن مخصوص استفاده می شود . که عبارت است از نسبت وزن مخصوص ماده به وزن مخصوص آب در شرایط استاندارد ( دمای ۱۵٫۶ درجه سانتی گراد )